• ใบสมัครโครงการ "มัคค์น้อย ตุลา 60"

  สำหรับเยาวชนชาย - หญิง ระดับการศึกษา ม.2– ม.5 (13-16 ปี) ระหว่างวันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560
 • ***ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วนด้วยตนเอง***

  • ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัคร  
  • โปรดระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 3101500100123
  • {{ctrl.getAge(ctrl.data)}}
  • โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ 9 หลัก
   เช่น 021001000
  • โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก
   เช่น 0891001000
  • โปรดระบู E-mail ทั้งสองช่องให้ตรงกัน
  • โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก
   เช่น 0891001000
  • ส่วนที่ 2 ข้อมูลสุขภาพ  

  • ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไป  

  • ส่วนที่ 4 ข้อมูลของผู้ปกครอง  
  • โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก
   เช่น 0891001000
  •  

   **** ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 2,000.- *****

   จ่ายหน้างาน วันลงทะเบียน

   (ค่าใช้จ่ายจริงประมาณ 4,500.- ส่วนเกินได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริจาค)

   ทางโครงการมีทุนจำนวน 20 ทุน สำหรับเด็กๆที่ขาดทุนทรัพย์

   กรุณาติดต่อที่ โทร. 081-751-8464

    

  • ·เนื่องจากโครงการจะมีการนำเยาวชนไปทำโครงการจิตอาสานอกสถานที่ เป็นเวลา 1 วัน จึงจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง


   ·ผู้ปกครองรับทราบว่า เยาวชนจะต้องอยู่ร่วมหลักสูตรตลอดระยะเวลาของหลักสูตร หากมีความจำเป็นต้องรับเยาวชนออกนอกสถานที่ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม บุตรหลานของท่านจะไม่ได้อนุญาตให้กลับเข้าร่วมโครงการอีก

  • ส่วนที่ 6 เอกสารประกอบการสมัคร  
  • กำลังบันทึกข้อมูล โปรดรอสักครู่...
      
  • Should be Empty: